Rutin när elev fått "streck" eller betyget F i en kurs

Styrdokument

Gymnasieförordningen kap8 §24
En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F.

Gymnasieförordningen kap9 §§1-3
1 § Om en elev inte har fått lägst betyget E på en kurs, har eleven rätt att gå om kursen en gång. Har eleven slutfört kursen två gånger och inte fått lägst betyget E får eleven gå om kursen ytterligare en gång, om det finns särskilda skäl.
En elev som inte har fått betyget E på gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet har rätt att göra om arbetet en gång.
Om en elev har fått betyget F på en stor andel av kurserna under ett läsår får eleven, om det finns särskilda skäl, gå om också sådana kurser som eleven fått lägst betyget E på under läsåret. Förordning (2012:402).
2 § En elev som har bytt studieväg får, om det finns särskilda skäl, gå om sådana kurser som eleven tidigare fått lägst betyget E på.
3 § En elev som går om en kurs har rätt att få ett nytt betyg på kursen.
I 8 kap. 23 § finns en bestämmelse om att en elev som har fått betyg på en gymnasiekurs innan eleven påbörjat gymnasieutbildning har rätt att gå om kursen och få ett nytt betyg på kursen i gymnasieskolan.

Vreta utbildningscentrums tillämning

  1. Innan en elev fått betyget F ska eleven fått en F-varning enligt handlingsplanen ” Elever med behov av särskilt stöd på Vreta utbildningscentrum” Om eleven inte är myndig ska även vårdnadshavare ha fått ta del av F-varningen.
  2. Eleven måste av lärare få veta varför han/hon riskerar/fått streck/F/IG och vad som krävs för att få ett högre betyg.
  3. När betyget F/IG är satt fyller läraren som haft kursen i blanketten "F-dokumentation". Denna blankett lämnas till expedition och arkiveras tillsammans med betygskatalogen. Elevens mentor får en kopia av blanketten. Lärare som haft kursen behåller en kopia och arkiverar denna tillsammans med ev prov, arbetsuppgifter mm på sitt arbetsrum. (alltså inga prov mm till expedition).
  4. Om eleven inte vill gå om kursen utan vill genomgå prövning för ett högre betyg än F finns två möjligheter: a) eleven tar igen de moment som saknades enligt blanketten "F-dokumentation". Detta alternativ gäller endast inom en månad från betygsdatum. b) eleven prövar på hela kursen.
  5. Examinerande lärare då eleven prövar för ett högre betyg enligt punkt 4 a) ska i möjligaste mån vara den lärare som undervisade på kursen. Om detta av någon anledning inte är möjligt eller om prövning sker enligt punkt 4 b) utser ämnesansvarig tillsammans med enhetschef examinerande lärare.
  6. Det är viktigt att observera att hela betygsskalan är tillgänglig även vid prövning. Kunskapskraven/Betygskriterierna styr.


* Med "streck" avses i detta sammanhang att läraren på grund av en elevs frånvaro saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper. Se 15 kap 27 § skollagen ”Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas.” 

Konsekvenser för eleven av streck/F

För att få gymnasieexamen krävs:

  • Betyg i kurser motsvarande 2500 p och minst betyget E i 2250 poäng. Detta betyder att det kan finnas 250 p med betyget F men inget streck.
  • Följande kurser måste ha betyget E eller högre: Engelska 5, Matematik 1a, Svenska 1, Gymnasiearbete samt de programgemensamma kurserna. Dessa är för: NB – Biologi 1, Entreprenörsskap och Naturbruk FT – Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt Fordonsteknik - introduktion.

Om eleven inte fyller ovanstående krav för gymnasieexamen kommer eleven att få ett studiebevis när han/hon lämnar skolan.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2021

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår