Heltidsmentorer

En heltidsmentor har som enda arbetsuppgift att vara mentor för ett antal elever och har därmed ingen undervisning.

Mentor arbetar med elevens studiemässiga utveckling och sociala situation på skolan. I en mentors uppgifter ingår att hålla i utvecklingssamtal, följa upp närvaro och diskutera den individuella studieplanen med eleven och medverka till att eleven får hjälp och stöd vid eventuella studiesvårigheter. För omyndiga elever är mentor kontakten mellan vårdnadshavare och skola.

Fördelarna med heltidsmentorer är att mentor kan koncentrera sig på uppdraget att stödja och hjälpa eleven med studiesituationen. Mentorerna kommer att ha ett nära samarbete med skolans elevstödsteam vilket medför såväl snabbare beslutsvägar som snabbare hantering av uppkomna frågor. Rättssäkerheten säkerställs för eleverna då alla får samma information och stöd.

Vilken mentor varje elev får kommer att meddelas i samband med höstterminens start.

En ung tjej med svart tröja och ett litet djur i famnen.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se