INTERNATIONALISERING HEMMA

STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT ARBETE

Naturbruksgymnasiet har tagit fram en strategi för internationellt arbete. Den tar avstamp i läroplanernas internationella perspektiv (se nedan) och visionen är att alla elevers, deltagares och medarbetares uppfattning om sin omvärld ska breddas och att det skapar förutsättning för god måluppfyllelse, ökad kompetens och utökad yrkesskicklighet. Strategin syftar till att stödja och vidareutveckla det internationella arbete som sker inom Naturbruksgymnasiet samt öka elevernas, deltagarnas och medarbetarnas möjligheter till internationella utbyten samt ta tillvara de resultat och positiva erfarenheter som en internationell samverkan ger.

INTERNATIONALISERING HEMMA

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om Europeiska unionen och dess betydelse för Sverige samt förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. Det internationella perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.” Läroplan för gymnasieskolan

”Internationalisering hemma” betyder att integrera och kontinuerligt arbeta med det internationella perspektivet i vardagen på skolorna och praktikplatserna på hemmaplan.

Varje arbetslag på skolorna tar varje år fram mål för detta arbete. Målen följs upp och vidareutvecklas i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Biblioteket Studenter

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se